ДАО АКАДЕМИЯ за бизнеса, живота и човека

ДАО АКАДЕМИЯ за бизнеса, живота и човека

представлява инициатива на Сюангуей с подкрепата на Маутай България

Дао е пътят, по който всяко нещо разкрива своята същност и съдържание. В контекста на даоиското учение това става по своя естествен и непринуден начин.

В разработената от нас Програма за адаптивна СебеРеализация ви представяме една идея за откриване и навлизане в различната реалност на даоското познание за света. Това е светът в неговата неограничена и изящна естественост на финото чувство за хармоничен баланс. Светът, който ни предоставя непосредствено конкретно и приложимо в ежедневието разбиране за това как всичко около нас се случва със или без нашето участие.

Дао не е модел, а подход, който винаги остава личен и уникален в конкретното проявление на вашата среда.
Навлизането в него изисква вашето лично изживяване и включва реалното ви участие.
Това е възможност да пристъпите осъзнато по пътя на промените, като пренареждате и трансформирате реалността по един цялостен холистичен начин. Да усвоите на практика методи за едно по–пълноценно общуване със света – проявеното и непроявеното в него.

Програмата е насочена към професионални специалисти във всички области, желаещи да обогатят своята визия, да развият своя индивидуален стил и творчески подход в отношенията си с хората, работата и бизнеса. Здравето е изцяло подходящо занимание за всеки и във всичко, което ангажира вашето ежедневие.

Водещият съдейства, без да налага определена своя позиция. Неговото участие предоставя възможност, която вие решавате дали и доколко да ползвате.

Програмата включва три взаимосвързани модула:

Всеки модул се състои от 3 раздела:

 • запознаване с основните принципи, съдържание, особености.
 • навлизане в тяхното действие чрез личен опит и преживяване.
 • придобиване на умения за практическото им прилагане и ползване.

Общата продължителност на програмата е 6 месеца.

Всеки модул представлява самостоятелна част.

В края на всеки модул получавате СЕРТИФИКАТ, както и след завършването на цялата програма.

Препоръчително е участието ви във всеки следващ модул да стане след завършване на предходния. Включването в следващия модул не е задължително непосредствено и веднага след като завършите предишния.

Всяка група се състои от 10 до 15 човека.

При невъзможност за набиране на необходимия минимален брой участници в група, обявеният срок за начало на модула може да бъде отложен, но не повече от един месец.

Съдържание на Програмата за адаптивна СебеРеализация

Първи модул: Човекът и енергията на неговото ежедневие

Теми и въпроси в три части

Запознаване с основни понятия и термини от структурата на нашия вътрешен и външен свят. Откриване на енергията в нейните резервоари, пътища и извори. Структуриране в трите полета на енергийната цялост. Фокусиране и разсейване на силата в концентрация и медитация. Натрупване, съхраняване, преливане и баланс на енергията в тялото и извън него.

Придобиване на личен опит и преживяване в упражняване на китайски практически методи за работа с енергията. Запознаване и изучаване с базов комплекс за енергийна работа. Практически упражнения и разяснения, отговори на въпроси и дискусия във връзка с темите от първата част. Изследване процесите на подхранване и потискане потоците на енергията

Приложимост в ежедневието и използване на практиката в сферата на личното развитие, в общуването. Приложимост на практиката в кариерното представяне, в областта на управлението на проекти и корпоративното ръководство.


Втори модул: Овладяване на реда и хаоса стъпка по стъпка всеки ден

Теми и въпроси в три части

Запознаване със съдържанието на основни понятия и термини като тай дзи, ин и ян триграмите от китайската „Книга на промените”, дан тиен, мистична ос и централна линия. Разглеждане същността на осемте врати на тайчи в тяхното отваряне и затваряне. Очертаване външните и вътрешни съответствия в структурирането на тялото.

Придобиване на личен опит и преживяване като функционалност в структурирането на пространството. Практика на осемте движения и петте стъпки. Изучаване на комплекс в последователност от 24 движения. Практика и разяснения в отговори на въпроси с дискусия върху темите от първата част на модула.

Приложимост в ежедневието и практическо ползване в областта на лично представяне и израстване в изграждането на екип. Осигуряване на конкурентно взаимодействие за бизнес развитие и изграждане на корпоративна стратегия.


Трети модул: Пътят към адекватно съответствие в реалността

Теми и въпроси в три раздела

Запознаване с понятия и термини в изграждането на структура и качеството на енергията като сила. Способности и възможности за трансформация в качеството на силата. Процесите на пораждане и разрушаване в управлението на потоците на силата и ползването им за изграждане и подобряване на практическите умения.

Придобиване и натрупване на личен опит и преживяване във функционалните взаимоотношения. Упражнения в трансформиране на средата – вътрешна, външна и чужда, както и управление на енергията в нея. Практика и разяснения, въпроси и дискусия върху темите от първата част на модула.

Приложимост в ежедневието и практическо ползване в достигане на желаните цели за личен успех, изграждане на хармонични семейни отношения, професионално израстване и развитие. Ново виждане за силата в ръководството на бизнеса и корпоративното представяне.


За водещия програмата:

Валери Иванов – Лаошъ се занимава активно с източна философия и култура, както и с традиционни бойни изкуства, които практикува и преподава повече от 35 години. От 1994 г. има призната лично от неговия учител майсторска степен. Инициатор и съосновател на Сдружение „Кунфу център Сюангуей”, което се радва на вече трето поколение ученици, последователи и приятели. Има издадени три авторски книги в областта на източната философия и бойни изкуства. Автор е на редица публикации с популярен и научен характер. Непрекъснато и активно изнася презентации и лекции, демонстрации, участва в множество събития и изяви с широко отразяване в популярните медии.
Като юрист работи основно в областта на търговското и корпоративно право. Има дългогодишна адвокатска и консултантска практика, която го среща ежедневно с хора на различни позиции и нива в бизнеса и корпоративното управление. Докторант по мениджмънт на сигурността във Военна академия.

Обърнете внимание!

Предлаганата програма е собствена разработка на Сюангуей Дао Академия – всички права и информация за съдържанието на програмата считаме за конфиденциални и препоръчваме да се ползват само със знанието и съгласието на сдружение Сюангуей. Употребата им е изцяло отговорност и резултат от съзнателно взето решение от страна на техния ползвател.

Знанията, върху които се базира програмата, са изцяло достъпни и популярно представени в различни източници. Процесът за навлизане в съдържанието и практическото ползване на тези знания е разработено и представено в уникалната методология на Сюангуей. Усвояването, прилагането и използването на тези знания зависи изцяло от способностите, личната преценка, избор, решение и отговорност на всеки участник.

Условия за участие и цени

Съдържанието на Програмата е разпределено в три модула с добавена заключителна част – двудневен ритрийт.

​Първи модул
„Човекът и енергията
на неговото ежедневие”

Продължителност – 1 месец

А. Лекционна сесия 12 часа – разпределени в два последователни дни – събота и неделя
Б. Самостоятелна работа за придобиване и натрупване на практически опит
с включени:

 • 2 групови срещи по 1 ч. 30 мин.
 • 2 индивидуални консултации по 1 ч. 30 мин.

​Втори модул
„Овладяване на реда и хаоса стъпка по стъпка всеки ден”

Продължителност – 2 месеца

А. Лекционна сесия 12 часа – разпределени в два последователни дни – събота и неделя
Б. Самостоятелна работа за придобиване и натрупване на практически опит
с включени:

 • 4 групови срещи по 1 ч. 30 мин..
 • 4 индивидуални консултации по 1 ч. 30 мин.

​Трети модул
„Пътят към адекватно съответствие в реалността”

Продължителност – 3 месеца

А. Лекционна сесия 12 часа – разпределени в два последователни дни – събота и неделя
Б. Самостоятелна работа за придобиване и натрупване на практически опит
с включени:

 • 6 групови срещи по 1 ч. 30 мин.
 • 6 индивидуални консултации по 1 ч. 30 мин.

Заключителна сесия и двудневен ритрийт

Програмата се провежда в София с изключение на заключителния двудневен ритрийт, който е извън града.

В края на всеки модул получавате сертификат, както и след завършването на цялата програма.

Цени за участие

 • Първи модул – 240 лв.
 • Втори модул – 360 лв.
 • Трети модул – 420 лв.
 • Заключителна част – 240 лв., не включва транспорт, настаняване и храна
 • Обща цена за цялата програма – 1260 лв.

При еднократно плащане за цялата програма се прилага отстъпка в размер на 10% от общата сума.
При включване на втори човек като партньор в практиката, за всеки от двамата се прилага отстъпка в размер на 10% от горните цени.
В цените са включени помощни и промоционални материали.

За вашето участие в Дао Aкадемията е необходимо: да заявите желанието си на e-mail: chiartstory@gmail.com и да имате внесена такса за участие по посочената банкова сметка.

IBAN: BG 53 PRCB 9230 1042 8698 17
ПроКредит Банк АД
с титуляр Валери Иванов
Основание за превода: Участие в Програмата на Дао Академия

Включваето в програмата изисква подписване на Декларация за ангажимент и информирано съгласие с условията за участие.

За контакти:
тел.: +359 898 586 003 Валери Иванов – лаошъ