Общи условия

I. ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА 

1. Собственик на тази Интернет страница www.chiartstory.com е физическо лице – Валери Бориславов Иванов, упражняващо свободна професия и самоосигуряващо се лице по смисъла на българското законодателство.

2. Адрес за упражняване на дейността и за кореспонденция: България, община Столична, Район Триадица, гр. София, 1408; ж.к Стрелбище, бл. 99, вх. В, ет. 3, ап. 54, тел.: 0898 586 003, електронна поща: chiartstory@gmail.com.

3. Собственикът на Интернет страницата www.chiartstory.com е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.

II. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

4. Всички публикации в Интернет страницата са изключителна интелектуална собственост на неговия собственик и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права. Публикациите или каквато и да е част от тях не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на Собственика.

5. Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Интернет страницата, без съгласието и разрешението на Собственика, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

6. Собственикът не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържание, публикувано на Интернет страницата чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг електронен сайт или друга медия.

7. Собственикът си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал (включително, но не само: снимки, текстове и други), публикуван на Интернет страницата, без съгласието на Ползвател или неограничен кръг ползватели, за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили вследствие на спирането вреди за Ползвателите.

8. Собственикът си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата или съдържанието на Интернет страницата. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им на Интернет страницата.

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

9. Основните характеристики на услугите, предоставяни на Ползвателите чрез Интернет страницата, наричани по-долу за краткост „Услуги“, са следните:

9.1 Собственикът предоставя възможност за разглеждане и споделяне на съдържанието, публикувано на Интернет страницата. Собственикът предоставя информация за себе си, екипа си, предоставяните от него услуги, актуални предложения, контакти, представяне на свои клиенти, партньори и други.

9.2 Собственикът предоставя възможност за генериране на телефонно обаждане чрез функционални бутони в Интернет страницата.

9.3 Собственикът предоставя възможност за генериране на електронни запитвания чрез функционални форми за запитване в рамките на Интернет страницата. Ползвателят следва да попълни посочените от Собственика полета и да избере бутон „Изпращане“ при използване на тази услуга.

10. Ползвателите следва да имат предвид и с приемането на настоящите Общи условия да се считат за информирани, че използването на тази услуга не води автоматично до сключване на договор между съответния Ползвател и Собственика като доставчик на услугата. Изпращането на запитване по имейл не създава задължение за предоставяне на определена услуга и не поставя Собственика като доставчик и Ползвателя в
договорни (облигационни) отношения. Следва да се счита, че съответният Ползвател, отправил запитване по имейл до Собственика, е сключил договор за предоставяне на дадената услуга едва след получаване на изрично и недвусмислено потвърждение в тази връзка. Собственикът не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен такъв.

11. Собственикът предоставя възможност за генериране на електронни запитвания, чрез използван от Ползвателя клиентски имейл, посредством функционални препратки от Интернет страницата. За целта е необходимо Ползвателят да избере конкретна функционална препратка на Интернет страницата (място, на което е изписан имейл адрес на Собственика и върху него може да се „кликне“) и ползваното от него устройство да отвори нов прозорец за писане на съобщение от клиентски имейл, заложен на устройството. Собственикът не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен такъв.

12. Собственикът предоставя възможност за препращане (линкинг) на Ползвателя към бизнес профили на Собственика в социалните мрежи, профили и интернет страници на техни партньори, клиенти и други. Собственикът предоставя тази възможност с цел улеснение на Ползвателите, като не носи отговорност за съдържанието на профилите и Интернет страниците, към които е предоставена възможност за препращане и които не са собственост на и/или не са оперирани от Собственика. Тези Общи условия не се прилагат по отношение на профилите и страниците, към които е предоставена възможност за препращане, освен ако изрично не е посочено друго.

13. Собственикът предоставя възможност за смяна на езика на съдържанието в Интернет страницата чрез избор на функционални бутони/иконки, обозначаващи съответните езици в горната част на Интернет страницата.

14. Собственикът не гарантира възможността за превод на всяко едно съдържание в Интернет страницата.

IV. РЕКЛАМАЦИЯ

15. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на услугата с договореното/поръчаното.

15.1 Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

15.2 Рекламацията се подава на посочения на Интернет страницата телефон или писмено чрез посочения имейл адрес, или на пощенския адрес за контакт.

15.3 При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, адрес, телефон и имейл за контакт.

15.4 При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

  • касова бележка или фактура;
  • протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на услугата с договореното;
  • други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

16. Собственикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателите съгласно Закона за защита на личните данни, обявена на сайта.

16.1 Собственикът не изпраща идентифицираща информация на трети лица и не изисква регистрация за използване на Интернет страницата от Посетителите и ползвателите.

16.2 Считано от 28.05.2018 г., което е началната дата на прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на личните данни), съгласието за обработка на личните данни се взема от Посетителя изрично, в писмен вид и за всеки конкретен случай.

VI. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

17. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Собственика на Интернет страницата по всяко време.

VII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

18. Собственикът на Интернет страницата не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Ползвателите, причинени от съдържащи се в публикуваните на Интернет страницата материали.

19. Собственикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателите на трети лица, вследствие използването на Интернет страницата и съдържащите се в нея материали.